Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów
aktualności

Informacja o dyżurach

2021-11-10

Dyżury domowe

Awarię prosimy zgłaszać w/w pracownikowi, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych ma obowiązek usunąć. 

 DYŻURY DOMOWE

27.11.2021 Markowski Kazimierz
tel. 507 498 646

28.11.2021 Mućka Mirosław
ul. Żeromskiego 6/14
tel. 607 150 199


W przypadku braku kontaktu z w/w pracownikiem informację o awarii można zgłaszać

do Pana Grzegorza Białasa tel. 516141918   


Ogłoszenie

2021-07-15

ogloszenie


Ogłoszenie wyniku postępowania

2021-07-02

Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Ogłoszenie wyniku postępowania zgodnie z "Zasadą konkurencyjności" na wybór wykonawcy zamówienia pn. "Termomodernizacja przegród zewnętrznych budynków przy ul.Reymonta 10 i ul.Żeromskiego 20 we Włodawie" w ramach projektu pn. "Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie".


Ogłoszenie

2021-06-01

ogloszenie


Termomodernizacja przegród zewnętrznych budynków przy ul.Reymonta 10 i ul.Żeromskiego 20 we Włodawie

2021-05-27

Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy zamówienia pn.: Termomodernizacja przegród zewnętrznych budynków przy ul. Reymonta 10 i ul. Żeromskiego 20 we Włodawie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie”

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ul. Przychodniej 22, 22-220 Włodawa informuje o ogłoszeniu postępowania zgodnie z „Zasadą konkurencyjności” opisaną w rozdziale 6.5.2 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na wybór Wykonawcy/ów zamówienia p.n.: Termomodernizacja przegród zewnętrznych budynków przy ul. Reymonta 10 i ul. Żeromskiego 20 we Włodawie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie” w trybie Zaprojektuj i Wybuduj. Zamówienie jest elementem projektu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia opisany jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Termin składania ofert: 18.06.2021 r., do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2021 r. o godzinie 9.30 w siedzibie Zamawiającego.

Informacji dotyczących zamówienia udziela się pod nr tel. +48 (82) 57-21-081 oraz e-mail sm.adm.wlodawa@wp.pl

    Miejsce publikacji ogłoszenia:
  • Na stronie internetowej Zamawiającego: www.spoldzielnia.wlodawa.pl
  • W bazie konkurencyjności: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Zamawiający przysługuje i zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Ogłoszenie wyniku postępowania

2021-04-28

Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Ogłoszenie wyniku postępowania zgodnie z "Zasadą konkurencyjności" na wybór wykonawcy zamówienia pn. "Termomodernizacja przegród zewnętrznych budynków przy al. Jana Pawła II 16, ul. Przechodniej 18, Reymonta 20 we Włodawie" w ramach projektu pn. "Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie".


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | >>
Wykonanie F.U. SIGMA