Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów
aktualności
<< powrót

IV Część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

2009-06-03

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie informuje, że w dniu 30  czerwca 2009  r.
odbędzie się IV Część Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

P O R Z Ą D E K     O B R A D

 1. Otwarcie obrad
 2. Zapoznanie z regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni
 3. Wybór Prezydium Zebrania
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Wybór komisji:
  1. skrutacyjnej
  2. wyborczej
  3. wnioskowej
 6. Stwierdzenie prawomocności obrad
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2007 rok
 8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2008 rok
 9. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2007 rok
 10. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2008 rok
 11. Rozpatrzenie odwołań członków od uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
 12. Dyskusja
 13. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2007 rok
  2. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 rok
  3. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2007 rok
  4. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2008 rok
  5. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2007r.
  6. różnicy między kosztami a przychodami Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi za 2007 rok
  7. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok
  8. podziału nadwyżki bilansowej za 2008 rok
  9. różnicy między kosztami a przychodami Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi za 2008 rok
  10. przyjęcia kierunków rozwoju na 2009 rok i lata następne
  11. odwołania członków od uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
  12. udzielenia absolutorium dla członków Zarządu
 14. Wybory do Rady  Nadzorczej  Spółdzielni
 15. Przyjęcie wolnych wniosków zgłoszonych komisji wnioskowej
 16.  Zamknięcie obrad.

 

Informacja:
Na podstawie art. 8³ ust. 11,12 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 125 z 2007 r. poz. 873) – projekty uchwał i żądania zamieszczonych spraw w porządku obrad mają prawo zgłaszać członkowie       w terminie 15 dni, przed dniem posiedzenia I części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 9 czerwca 2009 roku, natomiast poprawki do projektów uchwał nie później niż 3 dni przed posiedzeniem I części Walnego Zgromadzenia tj. do dnia          22 czerwca 2009 roku.
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie odbędzie się     o godz. 17ºº w Świetlicy Spółdzielni przy ul. Przechodniej 22
we Włodawie. Sprawozdania i projekty uchwał Walnego Zgromadzenia są wyłożone do zapoznania przez członków w sekretariacie biura Spółdzielni pok. nr 17 przy ul. Przechodniej 22.
autor: SM

Wykonanie F.U. SIGMA