Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów
aktualności
<< powrót

Termomodernizacja przegród zewnętrznych budynków przy ul. Przechodniej 18a i ul. Przechodniej 20 we Włodawie

2020-06-16

Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy zamówienia pn.: Termomodernizacja przegród zewnętrznych budynków przy ul. Przechodniej 18a i ul. Przechodniej 20 we Włodawie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie”

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ul. Przychodniej 22, 22-220 Włodawa informuje o ogłoszeniu postępowania zgodnie z „Zasadą konkurencyjności” opisaną w rozdziale 6.5.2 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na wybór Wykonawcy/ów zamówienia p.n.: Termomodernizacja przegród zewnętrznych budynków przy ul. Przechodniej 18a i ul. Przechodniej 20 we Włodawie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie” w trybie Zaprojektuj i Wybuduj. Zamówienie jest elementem projektu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia opisany jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Termin składania ofert: 01.07.2020 r., do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.07.2020 r. o godzinie 9.30 w siedzibie Zamawiającego.

Informacji dotyczących zamówienia udziela się pod nr tel. +48 (82) 57-21-081 oraz e-mail sm.adm.wlodawa@wp.pl.

Miejsce publikacji ogłoszenia:
-Na stronie internetowej Zamawiającego: www.spoldzielnia.wlodawa.pl
-W bazie konkurencyjności: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zamawiający przysługuje i zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dokumenty do pobrania:
-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).pdf
-Załącznik nr 1 Formularz ofertowy .pdf
- Załącznik nr 2 Wzór umowy
- Załącznik nr 3 Wykaz robót budowlanych
- Załącznik nr 4 Wykaz osób
-Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
-Załącznik nr 6 Zobowiązanie do udostępnienia zasobów
-Załącznik nr 7 Oświadczenie dotyczące stosowanych materiałów budowlanych
-Program Funkcjonalno-Użytkowy
-Oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomościami
-Audyt energetyczny budynku przy ul. Przechodnia 18a
-Audyt energetyczny budynku przy ul. Przechodnia 20
autor:

Wykonanie F.U. SIGMA