Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów
aktualności
<< powrót

Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy zamówienia pn.: Wdrożenie systemu zarządzania energią na cele c.o. i c.w.u.

2022-03-14

Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy zamówienia pn.: Wdrożenie systemu zarządzania energią na cele c.o. i c.w.u. w ramach projektu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie”

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ul. Przychodniej 22, 22-220 Włodawa informuje o ogłoszeniu postępowania zgodnie z „Zasadą konkurencyjności” opisaną w rozdziale 6.5.2 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na wybór Wykonawcy/ów zamówienia p.n.: Wdrożenie systemu zarządzania energią na cele c.o. i c.w.u. w ramach projektu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie” w trybie Zaprojektuj i Wybuduj.
Zamówienie jest elementem projektu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia opisany jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Termin składania ofert: 30.03.2022 r., do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2022 r. o godzinie 9.30 w siedzibie Zamawiającego.
Informacji dotyczących zamówienia udziela się pod nr tel. +48 (82) 57-21-081 oraz e-mail sm.adm.wlodawa@wp.pl
autor:

Wykonanie F.U. SIGMA